ข้อมูลประชากร
          จำนวนประชากร ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2556
 
 ชาย 1,513     คน                                                       
 หญิง  1,475 คน 
 รวมทั้งสิ้น  2,988 คน 
 
จำนวนครัวเรือน ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2556 จำนวน 901 ครัวเรือน
 
   
          

 

 

หมู่ที่

 

 

บ้าน

 

จำนวนประชากร

(คน)

 

จำนวนครัวเรือน(หลัง)

ชาย

หญิง

รวม

1

ภูผาม่าน

120

118

238

104

2

ซำภูทองใต้

324

312

636

209

3

สว่างโนนสูง

253

231

484

122

4

ท่ากระบือ

34

31

65

15

5

นาน้ำซำ

292

277

569

180

6

โนนสว่าง

5

7

12

6

7

นาน้ำซำใหม่

100

97

197

59

8

ห้วยถ้ำเต่า 


272

290

562

148

9

ภูกระแต

113

112

225

58
รวมทั้งสิ้น

1,513

1,475

2,988

901

 
     
 ที่มา : สำนักงานทะเบียนราษฎรอำเภอภูผาม่าน ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2556