ข้อมูลประชากร
          จำนวนประชากร ณ   เดือนกุมภาพันธ์ 2557
 
 ชาย 1,537  คน                                                       
 หญิง  1,495 คน 
 รวมทั้งสิ้น  3,032 คน 
 
จำนวนครัวเรือน ณ เดือน กุมภาพันธ์  2557  จำนวน 904 ครัวเรือน
 
   
          

 

 

หมู่ที่

 

 

บ้าน

 

จำนวนประชากร

(คน)

 

จำนวนครัวเรือน(หลัง)

ชาย

หญิง

รวม

1

ภูผาม่าน

137

134

271

105

2

ซำภูทองใต้

326

314

640

209

3

สว่างโนนสูง

256

234

490

122

4

ท่ากระบือ

32

30

62

15

5

นาน้ำซำ

293

276

569

181

6

โนนสว่าง

5

7

12

6

7

นาน้ำซำใหม่

100

97

197

60

8

ห้วยถ้ำเต่า 


275

291

566

148

9

ภูกระแต

113

112

225

58
รวมทั้งสิ้น

1,537

1,495

3,032

904

 
     
 ที่มา : สำนักงานทะเบียนราษฎรอำเภอภูผาม่าน ณ วันที่ 19  มีนาคม  2557