ข้อมูลประชากร
          จำนวนประชากร ณ   เดือน1 กันยายน  2559
 
 ชาย 1,545  คน                                                       
 หญิง  1,528 คน 
 รวมทั้งสิ้น  3,073 คน 
 
จำนวนครัวเรือน ณ เดือน กันยายน 2559 จำนวน 915ครัวเรือน
 
   
          

 

 

หมู่ที่

 

 

บ้าน

 

จำนวนประชากร

(คน)

 

จำนวนครัวเรือน(หลัง)

ชาย

หญิง

รวม

1

ภูผาม่าน

129

126

255

116

2

ซำภูทองใต้

335

339

675

219

3

สว่างโนนสูง

259

242

501

127

4

ท่ากระบือ

32

32

64

16

5

นาน้ำซำ

290

290

580

197

6

โนนสว่าง

5

7

12

6

7

นาน้ำซำใหม่

93

95

188

63

8

ห้วยถ้ำเต่า 


292

287

579

148

9

ภูกระแต
110

110

220

59
รวมทั้งสิ้น

1,545

1,528

3,073

951

 
     
 ที่มา : สำนักงานทะเบียนราษฎรอำเภอภูผาม่าน ณ วันที่ 19  มีนาคม  2557